HOME      |      新闻发布      |       关于我们       |        学术交流        科普讲座
瑞典中华医学会
Chinese Medical Association in Sweden

刘晨,毕业于北京中国政法大学,出国前从事司法工作。九十年代末期移民瑞典并创办实业。业余时间爱好文学,喜好藏酒,积极参与和资助华人社会有益活动,现任瑞典华人总会副主席和瑞典维京论坛主席,瑞典中华医学会副主席和常委。
刘晨

副会长
Org.nr:802454-6437    Email:info@cmais.org    Tel:+46-8-51779515    Fax: +46-8-51773658       2009-2010 CMAIS. All rights reserved.